به قلم لئو بابائوتا – در این یادداشت قرار است در مورد ذهن آگاهی صحبت کنیم، ولی بهتر است قبل از پرداختن به مطلب، تعریف آن را بدانید: ذهن آگاهی یک فرایند روانشناختیِ آوردن توجه به تجربیات زمان حال بدون قضاوت، یا به عبارتی پرورش…