مقدمه راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی DSM یک کتابچه‌ است که راهنمایی‌هایی را برای پزشکان بالینی که بیماری‌های روانی را تشخیص می‌دهند ارائه می‌دهد. برای هر یک از بیماری‌ها معیارهای مشخصی در این کتابچه تعیین شده و براساس شرایط طبقه بندی گردیدند.  آخرین نسخه،…