مقدمه قطعه بندی یا Chunking به فرآیند دریافت اطلاعات به صورت فردی و گروه‌بندی آنها در واحدهای بزرگتر اشاره دارد. با گروه‌بندی هر نقطه داده در یک کل بزرگتر، می توانید اطلاعاتی را که می‌توانید به خاطر بسپارید بهبود ببخشید. احتمالاً متداول‌ترین نمونه قطعه بندی…