مقدمه پرخوری شامل مصرف مقادیر زیادی غذا است. این افراد بسیار سریع غذا می خورند و حتی زمانی که گرسنه نیستند نیز غذا می خورند تا حدی که احساس ناراحتی می کنند. تقریبا همه افراد هر چند وقت یکبار پرخوری می کنند، اما ممکن است…