مقدمه اگر قدرت کنترل خود را داشتید و یا اراده بیشتری به خرج می دادید حتما می توانستید آن 10 تومن آخر را از دست ندهید. اگر خویشتن داری بیشتری از خود نشان می‌دادید، می توانستید سرانجام تعلل را متوقف کنید، پس از بازنشستگی صرفه…