مقدمه احساس بی ارزشی اغلب شامل احساس ناامیدی و بی اهمیت بودن می‌شود. چنین احساساتی غالباً یک علامت رایج افسردگی است، اما ممکن به دلیل مواردی مانند عزت نفس پایین، غفلت، سوء استفاده، ضربه روحی یا موقعیت‌های دشوار که تهدیدی برای احساسات شخصی فرد است،…