مقدمه تقلیل گرایی یا فروکاست گرایی (Reductionism) نظریه‌ای در روانشناسی است. که محوریت آن کاهش پیچیدگی پدیده‌ها و تبدیل آن به بنیادی‌ترین قسمت‌های یک پدیده است. هدف از تقلیل گرایی، ساده سازی وقایع و فرایندهای روانشناختی است که کوچکترین بخش هر پدیده را مطالعه می…