مقدمه اگر می‌خواهید نوشیدن الکل را ترک کنید. ممکن است بخواهید ابتدا به جای توقف ناگهانی سرعت مصرف الکل را کاهش دهید. تا از شدت علائم احتمالی ترک الکل بکاهید. اگر شما روزمره مشروبات الکلی می‌نوشید یا مدت‌هاست که الکل مصرف می‌کنید اگر ناگهان به…