به قلم لئو بابائوتا – ایتدای ماه گذشته، چالشی 45 روزه به نام چالش نظم برای خود تعریف کردم تا فقط ببینم ذهنم چه رفتاری نشان خواهد داد. خیلی دوست دارم خود را از منطقه امن (Comfort Zone) خارج کنم و از این رو تصمیم…