مقدمه دوره و زمانه عوض شده در دهه‌های 1970، 1980 و حتی در دهه 1990 سیگار کشیدن و نوشیدن الکل والدین در کنار کودکان خردسال غیر معمول نبود. ولی متاسفانه هنوز تعدادی از آن‌ها این کار را انجام می‌دهند. اما بسیاری از والدین جوان ترجیح…