مقدمه در حالی که ممکن است طبیعی باشد که تصور کنیم افراد با ضریب هوشی فوق العاده بالا استعداد موفقیت را دارند. از جی گتسبی در “گتسبی بزرگ” تا لکس لوتر در فیلم سوپرمن، افراد فوق العاده ثروتمند را با هوشمندی فوق العاده مرتبط دانستیم….