مقدمه همه ما گاهی تکانه‌ها یا انگیزه‌ها و احساسات ناخواسته‌ای را تجربه می‌کنیم. که نحوه برخورد ما با آن احساسات می‌تواند رفتارهایی قابل قبول یا غیرقابل قبول درنظر گرفته شود. اقدام به انجام چنین خواسته‌هایی به شیوه اشتباه، می‌تواند به ما آسیب برساند. بنابراین پیدا…