مقدمه هوشیاری (Consciousness) اصطلاحی است که برای توصیف آگاهی از تجربه جسمی و ذهنی شما به کار می‌رود.  همانطور که قبلاً متوجه شده‌اید ، همه اشکال هوشیاری  یکسان نیستند. تعداد مختلفی از Consciousness انسان وجود دارد. همچنین عوامل مختلفی می‌تواند در این حالت‌های هوشیاری تاثیر…