مقدمه طعم بیزاری مشروط شامل پرهیز از مصرف غذایی خاص پس از یک دوره بیماری که ناشی از مصرف آن غذا است. این انزجارها مثالی عالی در مورد چگونگی شرطی شدن کلاسیک که می‌تواند منجر به تغییر در رفتار افراد شود. حتی اگر فقط یکبار…