مقدمه از نظر برخی والدین، ​​این ایده که نوشابه می‌تواند منجر به رفتار پرخاشگرانه در کودکان شود، ممکن است کمی دور از ذهن باشد. به هر حال، شاید الان برای شما نیز این سوال پیش آید آیا واقعا ارتباط بین مصرف نوشابه و پرخاشگری در…