مقدمه اصطلاح گروه هنجاری یا هنجار گروهی (Normative Group) را در بحث آزمایش‌ها و آزمون‌ها استفاده می شود. گروه هنجاری به نمونه‌ای از آزمون دهندگان در یک آزمایش گفته می شود که نماینده جمعیتی از افرادی است که رفتار آنها مورد تحقیق  و آزمایش قرار…