به قلم لئو بابائوتا – در تمام طول روز، به همه امور تنها قسمتی از توجه خود را اختصاص می دهیم. به راحتی حواسمان پرت می شود، چند کار را باهم انجام می دهیم (مالتی تسکینگ می کنیم)، چندین تب مختلف در مرورگر خود باز…