مقدمه دقیقاً چه چیزی احساسات را می‌سازد؟ طبق یک نظریه احساس، دو مولفه اصلی یعنی تحریک فیزیکی و برچسب شناختی برای ایجاد احساسات وجود دارد. به عبارت دیگر، ایجاد احساسات ابتدا شامل نوعی واکنش فیزیولوژیکی است که ذهن آن را شناسایی می‌کند. نظریه های شناختی…