مقدمه یک برنامه با نسبت متغیر نوعی برنامه تقویت است که در آن واکنش به آن رفتار پس از تعداد غیر قابل پیش بینی پاسخ‌ها تقویت می شود.  این برنامه سرعت ثابت و بالایی از پاسخ یا واکنش به رفتار را ایجاد می‌کند. قمار و…