مقدمه احساس ناتوانی چیزی است که بسیاری از افراد گاه گاه تجربه می‌کنند. این احساس می‌تواند به دنبال یک دوره استرس یا در پاسخ به شوک‌های هیجانی ایجاد شود. در موارد دیگر، می‌تواند نشانه‌ای از یک بیماری روانی مانند افسردگی باشد. وقتی احساس ناتوانی می‌کنید،…