به قلم لئو بابائوتا – اخیرا با یکی از دوستانم صحبت می‌کردم که خود را از انجام کار هدفمندی که دوست دارد انجام دهد، منع می‌کند. چه چیزی جلوی او را می‌گیرد؟ ترس از قرار دادن خود در مقابل عموم، ترس از شکست، ترس از…