به قلم لئو بابائوتا – به این نتیجه رسیده‌ام که حداقل 2 تغییر عمده وجود دارد که هر کدام از ما می‌توانیم انجامش دهیم: با خودمان مهربان‌تر شویم نسبت به خود اعتمادسازی کنیم متاسفانه به دلیل اینکه آن‌قدر به خود اعتماد نداریم، نمی‌توانیم آن‌قدرها هم…