به قلم لئو بابائوتا – من جزو کسانی که از تکنولوژی ‌ترس دارند (تکنوفوب‌ها) نیستم، ولی اعتقاد به زندگی در هوشیاری دارم؛ این در حالی است که تکنولوژی همواره توجه‌مان را پرت کرده و زندگی‌مان را تغییر می‌دهد. باید به گونه ای مهار تکنولوژی را…