مقدمه قالب APA  نوعی از سبک نوشتن مقاله روانشناسی که و مورد تایید رسمی انجمن روانشناسی آمریکا است. در نوشتن مقاله برای روانشناسی و سایر علوم اجتماعی می‌توان از آن استفاده کرد. این دستورالعمل‌های سبک APA جنبه‌های مختلف ارائه و طراحی یک سند را مشخص…