مقدمه اصول اولیه روانشناسی چیست و چگونه روانشناسان در مورد ذهن، مغز و رفتار تحقیق می‌کنند. این مبحث بر روی فرآیندهای بیولوژیکی متمرکز است که در نحوه تفکر، احساس، واکنش و رفتار ‌ما نقش دارند. هر ساله میلیون‌ها نفر تحت تأثیر اختلالات مغز و سیستم…