خیانت موضوعی که در چند سال گذشته رواج بسیاری یافت و ما هر روزه در مورد خیانت افراد مشهور یا نزدیکان خود می‌شنویم. اما خیانت به چه معناست؟ آیا صحبت کردن با فرد ثالث خیانت است یا خیانت فقط مربوط به رابطه جنسی می‌شود؟ ما…