مقدمه اختلال سلوک Conduct Disorder به الگوی رفتاری مداوم که با مشکلات عاطفی و رفتاری همراه است اشاره دارد. کودکان مبتلا به اختلال سلوک رفتارهای برآشفته، پرخاشگرانه، استدلالی و برهم زننده دارند. اختلال سلوک در کودکان فراتر از رفتار بد است. این یک بیماری بهداشت…