ادامس جویدن در یک مطالعه، محققان دریافتند که نمرات شرکت‌کننده‌هایی که در طول یک مطالعه کردن و امتحان دادن آدامس می‌جویدند. نزدیک به 25 درصد بالاتر از کسانی که آدامس نمی‌خوردند. توضیحات مربوط به این پدیده کاملاً روشن نیست. اما برخی محققان حدس می‌زنند که…