مقدمه سن گرایی نوعی تبعیض و تفکرات نادرست و غلط درباره افراد مسن یا افراد سن بالا است. این کار مانند نژادپرستی و تبعیض جنسی است. بعضی از افراد افزایش سن را بد و ناراحت کننده می‌دانند به همین دلیل ممکن است افراد مسن را…