مقدمه آسیب جمعی به یک واقعه آسیب زا گفته می شود که در آن گروهی از افراد با ویژگی های مشترک صدمه می ببینند. ممکن است که یک گروه کوچک مانند را درگیر کند یا ممکن است کل جامعه را درگیر کند. حال چگونه ضربه…