برچسب: مرحله تناسلی

روانشناسی

مقایسه نظریه های توسعه اریک اریکسون و سیگموند فروید 

مقدمه نظریه روان جنسی سیگموند فروید و نظریه روانشناختی اجتماعی اریک اریکسون دو نظریه شناخته شده توسعه هستند. در حالی اریکسون تحت تأثیر ایده‌های فروید بود، اما نظریه وی از جهات مختلف متفاوت بود. اریكسون نیز مانند فروید به اهمیت ناخودآگاه در توسعه پی برد….

روانشناسی

مراحل رشد روان جنسی فروید 

مقدمه شخصیت چگونه رشد ‌می‌کند؟ به گفته سیگموند فروید روانکاو مشهور، کودکان یک سری مراحل روان جنسی را پشت سر ‌می‌گذارند که منجر به رشد شخصیت آنها در بزرگسالی ‌می‌شود. نظریه وی چگونگی رشد شخصیت در طول کودکی را توصیف می‌کند. در حالی که نظریه…