مقدمه چه در محل کار یا شغلتان باشید، و یا در خانه همه‌ ما به یک روش موثر برای مدیریت زمان در طی روز خود احتیاج داریم. از این گذشته کمال‌گرایی باعث می شود که کارها را به تعویق بیاندازید و در نتیجه کارهایتان روی…