مقدمه در زمینه مصرف و بازیابی مواد، “مداخله” شامل تلاش سازمان یافته برای مقابله با یکی از نزدیکان درگیر با اعتیاد در مورد نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر یا رفتارهای مربوط به اعتیاد وی است که بر همه افراد محیط پیرامونش تأثیر گذاشته است. “مداخله”…