مقدمه مجازات مثبت مفهو‌می ‌است که در نظریه شرطی شدن فعال بی اف اسکینر  (B.F. Skinner)  به کار رفته است. شاید برایتان این سوال پیش آید که روند مجازات مثبت دقیقاً چگونه کار ‌می‌کند؟ هدف از هر نوع مجازات کاهش رفتاری است که فرد یا…