مقدمه آیا تا به حال بر روی یک فکر منفی یا عیب جویی دقت کرده اید؟ انتقادات اغلب تأثیر بیشتری نسبت به تشویق دارند و اخبار بد غالباً بیش از خبرهای خوب جلب توجه می‌کنند. این یعنی ما زاتا سوگیری منفی داریم. دلیل این امر…