آیا تمایل دارید نیمه پر یا نیمه خالی لیوان را ببینید؟ احتمالاً بار‌ها این سوال را شنیده اید. پاسخ شما مستقیماً به مفهوم مثبت اندیشی و اینکه آیا دیدگاه مثبت یا منفی نسبت به زندگی دارید مربوط می شود. تفکر مثبت نقش مهمی در درک…