مقدمه آیا توجه کرده‌اید که چگونه مجموعه‌ای از چراغ‌های چشمک‌ زن مانند علائم نئون یا رشته‌های چراغ اغلب به نظر ‌می‌رسد در حال حرکت هستند. طبق نظریه روانشناسی قوانین گشتالت، این حرکت آشکار به این دلیل اتفاق ‌می‌افتد که ذهن ما اطلاعات از دست رفته…