مقدمه فکر شامل اعمال ذهنی است که باعث می‌شود شما کاری را انجام دهید. در حقیقت این سوال هنوز برای دانشمندان یک معما است اما به طور کلی می‌دانیم که فکر و بدن رابطه ای نزدیک دارند. ولی این سوال چیزی نیست که بتوان آن…