مقدمه یادگیری حرکتی که به عنوان فعالیت بدنی هم شناخته می‌شود و به معنای درک حرکات بدن است. یادگیری حرکتی شامل توانایی تشخیص تغییرات وضعیت بدن بدون تکیه بر پنج حس مختلف است. شما هر زمانی که فعالیت بدنی مانند راه رفتن، دویدن، رانندگی، رقص،…