مقدمه کاردیومیوپاتی استرس نوعی بیماری که در آن فشار روحی یا جسمی شدید باعث ضعیف شدن سریع و گاهی شدید عضلات قلب می‌شود. عوامل استرس‌زای عاطفی مانند غم، ترس یا حیرت باعث این وضعیت می‌شوند. البته شرایط جسمی مانند آسم یا درد ناشی از یک…