مقدمه تغییرات خلقی و ناراحتی قبل و در طی چرخه قاعدگی فرد معمول است. شما به احتمال زیاد یاد گرفته‌اید که در دوران قاعدگی چه انتظاری از بدن خود داشته باشید. اما نوسانات هورمونی بدن را در کل ماه تحت تأثیر قرار می‌دهد. میزان خلق…