مقدمه ادراک، تجربه حسی جهان است. این شامل شناخت محرک‌های محیطی و اقدامات در پاسخ به این محرک‌ها است. از طریق فرآیند ادراک، ما اطلاعاتی در مورد خصوصیات و عناصر محیطی که برای بقای ما حیاتی هستند، به دست ‌می‌آوریم. ادراک نه تنها تجربه ما…