مقدمه ‌انگیزه فرایندی است که رفتارهای هدف گرا را آغاز‌، هدایت و حفظ ‌‌می‌کند. چیزی است که باعث ‌‌می‌شود شما عمل کنید‌، حال این عمل می‌تواند آوردن یک لیوان آب برای رفع تشنگی یا خواندن کتابی برای کسب دانش باشد. انگیزه شامل نیروهای زیستی‌، عاطفی‌،…