مقدمه این موضوع امری طبیعی می باشد که افرادی که با بیماری اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند، برای یک بار هم که شده در دوران بهبودی بازگشت به اعتیاد داشته باشند و بیماری آنها عود کرده باشد. این حالتهای بازگشت ممکن است در…