مقدمه فرمت APA  از عبارت Associasions Phsycological American (انجمن روانشناسی آمریکا) اقتباس شده است. و امروزه یکی از مرسوم‌ترین شیوه مقاله نویسی در جهان ‌است. و بر همه شیوه‌‌های دیگری که برای تسریع در نوشتن، تایپ و انتشار مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد برتری دارد. معمولاً…