ODD یا (Oppositional defiant disorder) چیست؟  (ODD) اختلال نافرمانی مقابله جویانه نوعی اختلال روانپزشکی است که به طور معمول در دوران کودکی، بین سنین 6 تا 8 سال بروز می کند و می تواند در تمام بزرگسالی ادامه یابد. ODD  چیزی فراتر از خشم طبیعی کودکان است…