مقدمه هوش عمومی (General intelligence)، که به عنوان G Factor نیز شناخته می‌شود، به وجود یک ظرفیت ذهنی گسترده اشاره دارد که بر عملکرد در اقدامات توانایی شناختی تأثیر می‌گذارد. اصطلاحات دیگری مانند هوش، ضریب هوشی، توانایی شناختی عمومی و توانایی ذهنی عمومی نیز به…