مقدمه مغز نسبت به تمام اعضاء بدن نیاز به انرژی بیشتری دارد و گلوکز منبع اصلی سوخت مغز است. اما چه اتفاقی می افتد اگر که مغز در معرض مقدار زیادی قند قرار گیرد؟  ما می دانیم که قند برای بدن مضر است. ولی چرا مضر؟…