مقدمه چگونه شوخ طبعی می‌تواند استرس ما را طی همه گیری ویروس کرونا (COVID-19) کاهش دهد؟ همه ما این جمله معروف را شنیده‌ایم که می‌گوید: “خنده بر هر درد بی درمانی دوا است”. آیا این نوع تفکر در مورد موضوعی همه گیر جهانی کرونا نیز…