مقدمه شخصیت مقعدی (Anal Personalit) به شخصی‌ که نیاز شدید به کنترل محیط خود دارد گفته می‌شود. در برخی کتاب‌ها از آن  به عنوان شخصیت مقعدی متقابل نام می‌برند. فردی با شخصیت مقعدی وسواس زیادی نسبت به جزئیات (حتی جزئیات غیر ضروری) دارد تا جایی…